ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1990-1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Μαυρομιχάλης Αναστάσιος

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Κεραμαρίδης Ιωάννης ΘΕΟΛΟΓΟΣ  

3

Κουτσογιάννης Αθανάσιος

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Μυλωνά Ανατολή

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Νικολάου Αχιλλέας

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 
6

Εφραιμίδης Αναστάσιος

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

7

Βογδανάκης Στέφανος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

8

Τσαντάκος Θωμάς

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 
9 Κωσταρέλος Χρήστος  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  

10

Τσιγγελίδης Χαράλαμπος ΦΥΣΙΚΟΣ  
11

Ηλιάδου Ισμήνη

  ΓΕΩΛΟΓΟΣ

 
12

Σβάντζικα Δέσποινα

ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 
13

Κιριμλή Ευθυμία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 
14

Δόρτης Δημοσθένης

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ